nog altijd relatief veel bewoners die zich onveilig voelen. Er moet daarom extra inzet gepleegd worden om de wijken veiliger te maken en te houden. Ten eerste moet ervoor gezorgd worden dat jongeren wat te doen hebben in de wijk en wordt er meer perspectief geboden op scholing en werk. Ten tweede worden de problemen achter de voordeur aangepakt. En ten derde wordt ingezet op een vangnet van repressieve maatregelen. Jongeren en gezondheid Om te voorkomen dat jongeren op jonge leeſtijd al achterstanden oplopen wordt sterk ingezet op de opleiding en opvoeding van kinderen en jongeren om het perspectief of de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken. Daarom wordt geïnvesteerd in jeugdprogramma’s voor zeven dagen in de week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De bewoners van de aandachtswijken zijn gemiddeld vaker ziek en leven korter. Een deel van de aanpak in de aandachtswijken is daarom de bewoners gezonder te laten leven en meer te laten bewegen. Tevens maken controles en verbeteringen van de binnenmilieus van woningen hier deel van uit. Aanpak van multiprobleemgezinnen In de aandachtswijken zijn relatief veel gezinnen met een veelvoud Figuur 66 Aandeel sloop/nieuwbouw in de Haagse aandachtswijken naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties aan problemen. Voor deze gezinnen wordt ondersteuning gezorgd in de vorm van een achter-de-voordeuraanpak waarbij een gezin slechts met één aanspreekpunt te maken krijgt. Werk, inburgering en wijkeconomie De werkloosheid in de aandachtswijken is hoog, vooral onder jongeren. Daarom wordt erop ingezet om meer mensen aan het werk te krijgen. Enerzijds door voor meer lokale werkgelegenheid te zorgen, anderzijds door de aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. De economische impuls die samen met het bedrijfsleven tot stand moet worden gebracht richt zich zowel op de bewoners van de aandachtswijken (als toekomstige werknemer en als toekomstige ondernemer), als op verbetering van het investeringsklimaat en op de koopkracht in de wijk. Om de werkgelegenheid in de wijk te bevorderen wordt een impuls gegevens aan de bedrijventerreinen in de aandachtswijken. Wat betreſt integratie wordt werk als een belangrijk integratieelement gezien, en als instrument om (allochtone) vrouwen een actieve rol in de samenleving te geven. Tevens wordt ingezet op het versterken van sociale netwerken, het stimuleren van bewonersinitiatieven en het versterken van de binding tussen bewoners onderling en bewoners en hun buurt. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Meergezins Eengezins Koop Meergezins Toevoegingen Onttrekkingen Hoofdstuk 4 Cases 95 Aandeel fysieke ingrepen Pagina 96

Pagina 98

Scoor meer met een web winkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication