beperkt gebleven dat er geen plausibele samenhang met de neergaande leefbaarheid kan worden gevonden. Het lijkt er echter wel op dat de omgeving van Poelenburg vatbaar is voor instroom van lagere inkomensgroepen die op termijn voor een spiraal van neergaande leefbaarheidsontwikkeling kan zorgen. 4.7 Den Haag In Den Haag zijn vier aandachtswijken te vinden. De Schilderswijk, Transvaal en de Stationsbuurt liggen aaneengesloten in de buurt van het Haagse centrum. Daarnaast is het zuidwesten van Den Haag als aandachtswijk aangewezen, waartoe de wijken Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vredelust behoren. In deze vier aandachtswijken voelen de bewoners zich vaker onveilig dan in de rest van Den Haag, zijn er relatief meer bewoners werkloos, komt er meer armoede voor, is de schooluitval hoog en zijn er veel meer achterstandsleerlingen. Daarnaast zijn er problemen als gevolg van overbewoning, illegale (onder)huur, drugspanden en een kleine groep overlastgevende gezinnen.41 Wijkaanpak Voor alle vier de aandachtswijken is een apart wijkactieplan opgesteld, met een aanpak die toegesneden is op de problemen specifiek voor de betreffende wijk. Uit de inventarisatie van de problemen zijn echter vijf gemeenschappelijke thema’s naar voren gekomen, die in de aanpak van iedere aandachtswijk terugkomen, afhankelijk van de omvang van de specifieke problematiek in desbetreffende wijk. Deze vijf thema’s staan centraal in het ‘Charter Krachtwijken Den Haag’, waarin het Rijk en de gemeente Den Haag afspraken over de wijkaanpak hebben vastgelegd. Een schone, hele en veilige wijk Het eerste deel van dit thema behelst dat de aandachtswijken schoner moeten worden. Het uiterlijk van een wijk is beeld- en imagobepalend en is een randvoorwaarde voor de aanpak op de andere terreinen. De uitgesproken ambitie in het Charter is om de leefomgeving schoon te houden, geen zwerfvuil meer op de straat te hebben, vuilafvoer ondergronds te laten plaatsgevonden en goed onderhoud van de openbare ruimte. 41 Bron: Gemeente Den Haag en Ministerie van VROM: ‘Charter Krachtwijken Den Haag’, juli 2008. Om de aandachtswijken te transformeren tot concurrerende woon-, werk-, verblijfs- en investeringsmilieus is de veiligheid een noodzakelijke voorwaarde. Ondanks dat het gevoel van onveiligheid de jaren voor de start van deze wijkaanpak al gedaald is, zijn er Figuur 65 Leefbaarheid in Den Haag en in de Haagse aandachtswijken *bron: Leefbaarometer 2010 94 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 95

Pagina 97

Heeft u een vaktijdschrift, onlinemag of internet relatiemagazines? Gebruik Online Touch: brochure online plaatsen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication