Er waren plannen om de slechtste flats in Poelenburg te slopen. Door de crisis is de herstructurering van de wijk echter stil komen te liggen. Aangezien er al een tijdje over herstructurering van de wijk wordt gesproken, staat het onderhoud van de betreffende flats en de openbare ruimte ook al een tijdje op een lager pitje. De herstructurering heeſt zich beperkt tot de renovatie van één flat. Dit heeſt er mede voor gezorgd dat de wijk verder achteruit is gegaan. Dat er geen woningen gesloopt zijn de afgelopen jaren, blijkt ook uit Figuur 57. Er zijn nog wel nieuwe woningen opgeleverd (in totaal is 5,3 procent van de Poelenburgse woningvoorraad in 2008 en 2009 gebouwd). De nieuwe woningen zijn gelijkelijk verdeeld over de koop- en huursector. In de huursector gaat het enkel om meergezinswoningen, in de koopsector zijn ongeveer evenveel nieuwe grondgebonden woningen als appartementen verschenen. Dit zijn woningen die al vóór het Wijkactieplan op de rol stonden, want ook de in het Wijkactieplan aangekondigde nieuwbouw is door de crisis stil komen te liggen. Uit het verslag van de visitatiecommissie wijkaanpak40 blijkt dat één van de corporaties financiële slagkracht – in combinatie met de ongunstige woningmarktsituatie en het stopzetten van de ‘Vogelaarheffing’ – ontbeert en daarom de fysieke ingrepen wil temporiseren. De visitatiecommissie heeſt ook gewezen op de gevaren van verkoop van huurwoningen aan particulieren die daar niet zelf gaan wonen. Deze panden worden doorverhuurd aan tijdelijke huurders (bijvoorbeeld Midden- of Oost-Europeanen), waardoor overbewoning en verloedering op de loer liggen. Sociaal, veiligheid en economie In het Wijkactieplan zijn de prioriteiten geclusterd onder drie thema’s: verbetering van de mi lieukwaliteit, een multifunctioneel centrum als hart van de wijk en veiligheid. 40 Deetman, W. e.a., ‘Eindrapportage visitatie wijkaanpak Zaanstad’, november 2010. Er moet een multifunctioneel centrum komen, dat het nieuwe hart van de wijk moet gaan vormen. Veel van de plannen die te maken hebben met dit functionele centrum zijn gericht op het verbeteren van de vooruitzichten van jeugd en jongeren in de wijk, op een betere inburgering en integratie van de allochtone bewoners en een verbetering van de positie van ouderen. In of naast het multifunctionele centrum moet een steunpunt voor ondernemers uit de wijk komen om de wijkeconomie te stimuleren. Al deze plannen hebben als achtergrond de sociale cohesie binnen de wijk te verbeteren. Figuur 57 Aandeel sloop/nieuwbouw in Poelenburg naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Meergezins Eengezins Koop Meergezins Toevoegingen Onttrekkingen Hoofdstuk 4 Cases 87 Aandeel fysieke ingrepen Pagina 88

Pagina 90

Scoor meer met een webwinkel in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden drukwerk online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication