Volgens de opstellers van het Wijkactieplan zegt bijna de helſt van de bevolking in Poelenburg zich niet veilig te voelen. Om de veiligheid te verbeteren wordt getracht het aantal wijkagenten op straat te vergroten. Daarnaast moet extra toezicht bij de transformatie van de wijk komen, bijvoorbeeld door het ophangen van camera’s bij verschillende complexen. Om in de jaren van sloop en nieuwbouw de woningcomplexen en openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden is extra inzet nodig van huismeesters, de gemeentelijke reiniging, medewerkers voor wijkonderhoud en wijktoezicht en van de politie. Dit om te voorkomen dat er onveilige en ongezonde situaties ontstaan. Ten slotte staat de milieukwaliteit in Poelenburg onder druk. Om deze te verbeteren is er een geluidsscherm langs de A8 geplaatst, wordt geprobeerd fijnstof (zoals van het westelijk havengebied in Amsterdam) bij de bron weg te vangen, worden de nieuwe woningen klimaatbestendig gebouwd en wordt een gasleiding verplaatst. Ontwikkelingen in de wijk In Poelenburg heeſt de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 gemiddeld gesproken een negatieve ontwikkeling doorgemaakt, zo bleek al uit Figuur 5. Driekwart van deze negatieve ontwikkeling hangt samen met de verslechterde sociaaleconomische positie van de bevolking, de rest kan herleid worden naar een verminderde veiligheidssituatie. Indicatoren De achteruitgang die te zien is op de dimensie bevolkingssamenstelling komt voor het grootste deel door een toename van het aandeel niet-werkende werkzoekenden en een (kleiner) deel door een toename van het aandeel niet-westerse allochtonen. Figuur 58 laat verder zien dat het aandeel hoge inkomens iets is toegenomen, maar het aandeel middeninkomens is gedaald. Veiligheid was één van de onderdelen van de plannen, en er is ook een aantal maatregelen getroffen, zoals het ophangen van camera’s bij verschillende complexen. Desondanks is de veiligheid in Poelenburg verder verslechterd. Dat blijkt niet alleen uit de verslechterde veiligheidsdimensie van de Leefbaarometer, maar ook bij gemeente en corporaties heerst het gevoel dat de aanpak te lang duurt en dat de ontwikkeling de verkeerde kant opgaat. Wanneer meer specifiek naar de achterliggende indicatoren wordt gekeken, is te zien dat de verslechtering van de veiligheidssituatie vooral veroorzaakt wordt door een toename van het aantal geweldsmisdrijven en een toename van de overlast (zie Figuur 59). Figuur 58 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is toegenomen. 88 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Aandeel Hoogopgeleiden Aandeel Hoge inkomens Aandeel Midden inkomens Aandeel Lage inkomens Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 89

Pagina 91

Scoor meer met een webshop in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden sportbladen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication