Indicatoren De generieke analyses in hoofdstuk 3 wezen niet op het vóórkomen van waterbedeffecten op de dimensie veiligheid, aangezien deze in geen van de zoekgebieden gemiddeld genomen verslechterd is. Wanneer op indicatorniveau gekeken wordt zijn er echter wel indicaties dat er verplaatsingen van veiligheidsproblemen zijn opgetreden. Zo laat Figuur 52 zien dat de overlast in Hatert zelf is afgenomen, maar in de drie zoekgebieden is toegenomen. Voor vier potentiële ontvangstgebiedjes in de rest van de stad geldt dat de overlast substantieel is toegenomen. Daarnaast is in één gebiedje in de regio de overlast en het aantal geweldsmisdrijven toegenomen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dit met het afgenomen aantal geweldsmisdrijven in Hatert te maken heeſt. Tabel 14 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie veiligheid aanliggend toename geweldmisdrijven toename overlast totaal gebieden 0 0 5 De indicatoren laten op het totaal aan potentiële ontvangstgebieden geen opvallende ontwikkelingen – die kunnen samenhangen met een waterbedeffect – zien. Wanneer naar de indicatorontwikkeling per potentieel ontvangstgebied wordt gekeken, zijn er echter wel degelijk verslechteringen te zien (zie tabel 15). Zo laten stad 0 4 29 regio 1 1 3 totaal 1 6 37 veel van deze gebiedjes een toename van de werkloosheid en het aandeel allochtonen zien. Of deze ontwikkeling samenhangt met de ontwikkelingen in Hatert wordt in het vervolg met behulp van de verhuisstromen nader bekeken. Figuur 51 Potentiële ontvangstgebieden met een negatieve ontwikkeling in Nijmegen en omgeving Hoofdstuk 4 Cases 81 Pagina 82

Pagina 84

Scoor meer met een online shop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication