Indicatoren De verslechtering van de sociaaleconomische positie van de Hatertse bevolking hangt vooral samen met een toename van de werkloosheid en het aandeel niet-westerse allochtonen. Figuur 49 laat verder zien dat de wijk een verbetering op de indicatoren hoogopgeleiden en lage en middeninkomens (tot 2x modaal) heeſt doorgemaakt. De verbetering van de veiligheidsdimensie is voor een groot deel te herleiden naar een afname van het aantal geweldsmisdrijven. Daarnaast hebben de bewoners in Hatert minder last van verschillende overlastsituaties. Hier staat wel tegenover dat het aantal vernielingen is toegenomen. Maar per saldo is de veiligheidssituatie in Hatert wel verbeterd. Ontwikkelingen in de zoekgebieden In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat zowel de rest van de stad als de regio mogelijke gebieden zijn waar waterbedeffecten hebben gespeeld. In beide gevallen gaat het voornamelijk om ontwikkelingen die op de dimensie bevolkingssamenstelling te zien waren. Het aanliggend gebied kwam niet naar voren als zoekgebied. In Figuur 51 zijn de potentiële zoekgebieden in Nijmegen en omgeving afgebeeld. In Nijmegen zelf is een relatief groot deel als potentieel ontvangstgebied gedefinieerd. Gezien de omvang van Hatert in vergelijking met deze gebieden is het niet waarschijnlijk dat de neergaande leefbaarheidsontwikkeling in al deze gebieden samenhangt met ontwikkelingen in Hatert, maar in specifieke gebieden zou er best wat aan de hand kunnen zijn. Het lijkt erop dat er ook andere trends in Nijmegen spelen. In Nijmegen als geheel is niet één trend zichtbaar die bepalend is voor de ontwikkelingen. De verschillende dimensies zijn in Nijmegen als totaal gemiddeld genomen gelijk gebleven, en ook de werkloosheid – die vaak voor verschuivingen in de leefbaarheid zorgt – is in 2010 gelijk gebleven (t.o.v. 2008). In de geïdentificeerde gebieden heeſt de neergaande ontwikkeling een verschillende achtergrond. In sommige gaat het om de sociaaleconomische positie van de bevolkingssamenstelling, in andere om de veiligheidssituatie en in een enkel geval om de sociale samenhang. In de directe omgeving van Hatert zijn weinig potentiële zoekgebieden met een negatieve ontwikkeling te vinden, het is dus niet verwonderlijk dat dit gedeelte van Nijmegen in de analyses van het vorige hoofdstuk niet naar voren is gekomen als zoekgebied voor waterbedeffecten. Ook in de rest van de regio zijn echter maar weinig potentiële ontvangstgebieden gevonden. Klaarblijkelijk hebben de in het vorige hoofdstuk geconstateerde ontwikkelingen niet gezorgd dat in de regio veel kwetsbare gebieden ook nog eens de leefbaarheid negatief hebben zien ontwikkelen. Figuur 50 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie veiligheid* 0,006 0,004 0,002 0,000 -0,002 -0,004 -0,006 -0,008 -0,010 -0,012 -0,014 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aantal geweldsmisdrijven is afgenomen. 80 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Geweldsmisdrijven Openbare orde Auto-inbraak Overlast Vernielingen Pagina 81

Pagina 83

Voor presentaties, online drukwerk en catalogi zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw maandbladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication