woningtypes. Er is ook nog 1,5 procent van de woningvoorraad gesloopt. Dit waren allemaal eengezins huurwoningen. Sociaal, veiligheid en economie Het wijkactieplan is voornamelijk gebouwd rond een viertal speerpunten teneinde de sociale problematiek terug te dringen. Ten eerste zijn er in Hatert relatief veel huishoudens die te maken hebben met problemen achter de voordeur. Financiële problemen en een moeizame verlopende opvoeding vormen de grootste problemen. Om dit op te lossen worden diverse instellingen onder de regie van één meldpunt geplaatst. Hierdoor moet de signalering van ernstige problematiek verbeterd worden, waardoor de hulpverlening beter tot haar recht kan komen. Hatert heeſt te maken met jongerenproblematiek. Er wonen relatief veel jongeren in de wijk en een deel daarvan veroorzaakt overlast. Het tweede actiepunt behelst de oprichting van een centrum voor jeugd en gezin om de ontwikkelingskansen voor de jongeren in Hatert te verbeteren. Binnen dit centrum wordt extra hulp en ondersteuning geboden bij de opvoeding, ontspanning en opleiding. Daarnaast kent Hatert relatief veel werklozen en uitkeringsgerechtigden. Met name onder de allochtone bevolking is veel werkloosheid. Veel huishoudens moeten van een laag inkomen rondkomen. Daarom wordt een actiecentrum voor werk opgericht. Niet alleen wordt getracht hier de hoge werkloosheid aan te pakken, ook wordt de armoede tegengegaan door schuldhulpverlening en het terugdringen van niet-gebruik van financiële voorzieningen. Ten slotte worden de activiteiten om de sociale cohesie te verbeteren verder uitgebreid. Hiertoe wordt bijvoorbeeld ondersteuning geboden voor buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven. Naast deze vier hoofdsporen zijn er nog twee overkoepelende thema’s gedefinieerd, die voor alle vier de sporen van belang zijn. Het gaat hierbij om integratie en veiligheid. Bij dit tweede thema wordt onder meer de capaciteit van de wijkagenten vergroot en worden fysieke tekortkomingen in het kader van de veiligheid aangepakt, zoals herinrichting van de openbare ruimte, verlichting van de achterpaden, het snoeien van overmatig groen en verkeersproblemen. Ontwikkelingen in de wijk De leefbaarheid heeſt in Hatert tussen 2008 en 2010 gemiddeld een kleine achteruitgang doorgemaakt (zie Figuur 5). Het is vooral de sociaaleconomische positie van de bevolking die in deze jaren verslechterd is. Daar staat tegenover dat de woningvoorraad, veiligheidssituatie en publieke ruimte verbeterd is. Figuur 49 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is toegenomen. Hoofdstuk 4 Cases 79 Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Aandeel Hoogopgeleiden Aandeel Hoge inkomens Aandeel Midden inkomens Aandeel Lage inkomens Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 80

Pagina 82

Heeft u een boek, onlinebook of digitale lesmateriaal? Gebruik Online Touch: pdf naar een digitale publicatie converteren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication