Sociaal, veiligheid en economie Vanuit de wijk is de bestrijding van de werkloosheid als belangrijkste thema geformuleerd. In De Bennekel is de arbeidsparticipatie laag en is veel sprake van langdurige werkloosheid en armoede. Om de armoede en werkloosheid aan te pakken wordt getracht werkgelegenheid te creëren en de niet-werkenden te activeren. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de wijkeconomie, bijvoorbeeld door het stimuleren van ondernemerschap en het versterken van bestaande buurtbedrijvigheid. Hierbij moet gedacht worden aan het verbeteren van toegang tot (micro-)kredietfaciliteiten, het versterken van ondernemersnetwerken en het wijkgericht ondersteunen van starters en kleine zelfstandigen. In De Bennekel is een groep bewoners die maatschappelijk niet deelneemt vanwege een cumulatie van verschillende problemen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om armoede, werkloosheid, sociale isolatie, psychische problemen en huiselijk geweld. Voor dit probleem wordt een achter-de-voordeuraanpak ingezet, waarbij bijvoorbeeld de signaleringsfunctie verbeterd wordt door buurtmaatschappelijke werkers te introduceren. Er is een zogenaamde ‘krachtwerker’ aangesteld die voor afstemming tussen de verschillende hulpverlenende instanties moet zorgen. Er is geïnvesteerd in verschillende voorzieningen. Zo is er een nieuw wijkcentrum in De Bennekel gekomen. In het oude wijkcentrum konden niet alle belangrijke functies een plek vinden, dat is in het nieuwe centrum opgelost. Zo is er een apart jongerendeel gekomen. De Bennekel kent een relatief grote – en diverse – populatie jongeren met een aantal hardnekkige overlastproblemen. De opgave is om ervoor te zorgen dat jongeren in De Bennekel een perspectief hebben. Hierbij wordt ingezet op jeugdvoorzieningen, jongerenactiviteiten en opvoedondersteuning. Om bewoners te betrekken bij wat in de wijk gebeurt wordt geïnvesteerd in actief burgerschap. Er wordt gekeken naar waar de bewoners behoeſte aan hebben. Een voorbeeld hiervan is dat er subsidies zijn verstrekt om het probleem van de anonimiteit van de achterpoorten van groepen koopwoningen te verminderen. Woningcorporatie Trudo maakt in De Bennekel gebruik van het concept ‘Slimmer Kopen’. Hierdoor kunnen huurwoningen verkocht worden aan ‘sociale stijgers’ binnen de wijk of aan nieuwe – meer kansrijke – huishoudens van buiten. Hierdoor moet een meer gemengde bevolkingssamenstelling worden bewerkstelligd. Ten slotte moeten er voorwaarden geschapen worden om het leefklimaat in de wijk te verbeteren. Zo zal er geïnvesteerd worden in de kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte. Tevens wordt – naast het terugdringen van de jongerenoverlast – extra ingezet om de zogenaamde hotspots van de wijk aan te pakken. Figuur 41 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is toegenomen. 70 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Aandeel Hoogopgeleiden Aandeel Hoge inkomens Aandeel Midden inkomens Aandeel Lage inkomens Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 71

Pagina 73

Scoor meer met een webshop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication