4.4 De Bennekel (Eindhoven) In het stadsdeel Gestel ligt buiten de Eindhovense rondweg de aandachtswijk De Bennekel. Aan de zuid- en oostzijde wordt de wijk begrensd door de zogenaamde Dommelzone, een groengebied rond de rivier de Dommel. In de jaren dertig is een deel van De Bennekel gebouwd als goedkope woningbouw. Ook na de oorlog zijn er veel relatief goedkopere woningen bijgekomen. Aan de randen van de wijk liggen ook duurdere huur- en koopwoningen. De Bennekel kan gekarakteriseerd worden als klassieke arbeidersbuurt. Maar ondanks het grote aandeel huurwoningen kent De Bennekel een grote variëteit aan woonmilieus. Er zijn zowel huur- als koopwoningen te vinden uit verschillende bouwperioden, in verschillende prijsklassen en bestaande uit zowel hoog- als laagbouw. Wijkaanpak Vanwege de sociale problematiek is De Bennekel in 1991 aangewezen als aandachtswijk. Vanaf 1997 kreeg de wijk extra beleidsmatige aandacht in het kader van het Grotestedenbeleid, waardoor er vele initiatieven genomen werden om de leefbaarheid en de kwaliteit van de wijk te verbeteren. Vervolgens zijn in 2003 gemeente, corporaties en bewoners gestart met overleg over de integrale wijkvernieuwing in De Bennekel. De 40-wijkenaanpak moet het rendement van de aanpak die hieruit is voortgevloeid verhogen.31 In het navolgende staan de belangrijkste maatregelen uit het wijkactieplan beschreven. Fysieke aanpak De tien jaar voor aanvang van de 40-wijkaanpak hebben nieuwbouw, particuliere woningverbetering en woningverkoop door corporaties ervoor gezorgd dat de wijk een steeds gedifferentieerder aanbod heeſt gekregen. De wijkvernieuwing in De Bennekel was bij de start van de wijkaanpak grotendeels achter de rug. Vanuit het wijkactieplan zijn dan ook geen nieuwe grootschalige fysieke ingrepen gepland. Ondanks dat de grootschalige wijkvernieuwing in De Bennekel bij aanvang van de wijkaanpak achter de rug was, zijn er 210 (voornamelijk meergezinshuur)woningen gesloopt. Dit komt neer op 5,0 procent van de woningvoorraad. Dit is meer dan het gemiddelde van 2,6 procent van alle aandachtswijken. Deze sloop van woningen was geen onderdeel van het wijkactieplan, maar uitvloeisel van oudere plannen. Verder is in Figuur 40 te zien dat in 2008 en 2009 nauwelijks nieuwe woningen zijn opgeleverd. In totaal gaat het om een half procent van de voorraad, wat lager is dan de gemiddelde aandachtswijk (3,3 procent). Het ging hierbij om eengezinshuurwoningen. 31 Wijkactieplan De Bennekel, januari 2008. Figuur 40 Aandeel sloop/nieuwbouw in De Bennekel naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Meergezins Eengezins Koop Meergezins Toevoegingen Onttrekkingen Hoofdstuk 4 Cases 69 Aandeel fysieke ingrepen Pagina 70

Pagina 72

Heeft u een verenigingsblad, i paper of digi-relatiemagazines? Gebruik Online Touch: mailing online zetten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication