In totaal komt 0,7 procent van de bewoners met een lager inkomen die uit de Bijlmer verhuizen in één van deze gebiedjes terecht. Voor de gebiedjes waar ze in terechtkomen geldt dat de instroom nergens zo omvangrijk is dat ze heeſt bijgedragen aan de neergaande leefbaarheidsontwikkeling. Conclusie In de Bijlmer wordt al een jaar of twintig intensief gewerkt aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Het afgelopen decennium heeſt de wijk hier de vruchten van geplukt. Ondanks dat de problemen groot bleven, was er een vooruitgang van de leefbaarheid te zien. Tussen 2008 en 2010 is de leefbaarheid echter weer iets achteruitgegaan. Met name de sociale problematiek is toegenomen, maar ook de veiligheidssituatie is achteruitgegaan. Aangezien de fysieke aanpak voor een groot deel achter de rug is, richt de wijkaanpak zich voornamelijk op het terugdringen van de sociale problematiek, het beheer van de openbare ruimte en de preventie van veiligheidsproblemen. Maatregelen die geen verhuisstromen op gang brengen. In de onderzochte jaren zijn ook geen woningen gesloopt. Ongeveer veertig procent van de verhuizende lage inkomensgroepen is binnen de Bijlmer blijven wonen. Dat maakt de uitstraling van de Bijlmer op andere gebieden beperkt. Er is wel een viertal Figuur 39 Leefbaarheid in Eindhoven en in de aandachtswijk De Bennekel potentiële ontvangstgebieden gevonden waar de achteruitgang van de leefbaarheid is samengegaan met een instroom vanuit de Bijlmer. Het gaat in alle gevallen om kleine gebiedjes. Deze ontwikkeling kan gezien de genomen maatregelen niet in verband worden gebracht met de wijkaanpak. In de pure zin van het woord is er dan ook geen sprake van een waterbed effect als gevolg van de wijkaanpak. Maar het zijn wel gebieden die de negatieve gevolgen van de instroom vanuit de Bijlmer hebben ondervonden en waar aandacht voor de ontwikkelingen geen kwaad kan. Met name de Venserpolder kan al op beleidsmatige aandacht rekenen. De verhuisanalyses in dit hoofdstuk onderstrepen deze aandacht nog maar eens. Er zijn maar weinig verhuisstromen geconstateerd van lagere inkomensgroepen die in een gebied rond één van de omslagpunten terecht zijn gekomen. Ten slotte zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een verplaatsing van de veiligheidsproblemen. *bron: Leefbaarometer 68 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 69

Pagina 71

Scoor meer met een webshop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication