Veiligheid Op het gebied van de veiligheid staan in de Rotterdamse aandachtswijken de thema’s jeugd-, drugs- en woonoverlast centraal. Om jeugdoverlast tegen te gaan krijgt iedere jongere actief hulp op terreinen als werk, school, inkomen, huisvesting en gezondheid. Voor drugsoverlast op straat en vanuit panden is een toezichtsysteem ontwikkeld. Voor overlastgevende en criminele verslaafden is er een persoonsgerichte aanpak. Woonoverlast uit zich niet alleen in drugspanden, maar ook in illegale bewoning, verloedering, vervuiling, geluidsoverlast en criminaliteit. Om woonoverlast tegen te gaan worden malafide huiseigenaren aangepakt, wordt geïnvesteerd in de fysieke omgeving en pakken interventieteams de problematiek achter de voordeur aan. Integreren Om de integratie te bevorderen wordt ingezet op het versterken van sociale netwerken, het stimuleren van bewonersinitiatieven en het versterken van de binding tussen bewoners onderling en bewoners en hun buurt. Verder wordt sociale stijging gestimuleerd, wat bij moet dragen aan de integratie. Veel Rotterdammers beheersen onvoldoende de Nederlandse taal. Jaarlijks volgen gemiddeld 5.000 Rotterdammers een taaltraject. Dat aantal kan met 1.000 worden uitgebreid. Dit aantal is echter niet voldoende en daarom zijn extra investeringen nodig. Rotterdam wil tevens – boven de al vastgestelde taakstelling – jaarlijks nog eens 2.000 bewoners van de aandachtswijken na afloop van hun inburgeringstraject een extra kwaliteitstraject aanbieden gericht op betere beheersing van de taal en op werk, werkervaring of een vervolgopleiding. Ook wil Rotterdam niet-inburgeringsplichtigen aan een baan helpen om werkervaring op te doen, in combinatie met een cursus Nederlands. Voor niet-westerse vrouwen worden tussenpersonen ingezet die bemiddelen bij het vinden van stages, opleiding of een (vrijwilligers)baan. Ten slotte is de doelstelling om in de aandachtswijken meer bewoners te laten participeren in cultuur en sport. Ontwikkelingen in de aandachtswijken Het algemene beeld is dat de leefbaarheid in Rotterdam zich in de jaren tussen 2008 en 2010 positief heeſt ontwikkeld. Uit de publicatie ‘Leefbaarheid in Balans’ is gebleken dat de positieve ontwikkeling vooral te vinden is geweest in gebieden met leefbaarheidsproblemen.44 44 Gebieden die in 2008 een leefbaarheid van matig Leidelmeijer, K., G. Marlet, R. Schulenberg en C. van Woerkens, ‘Leefbaarheid in Balans’, RIGO en Atlas voor gemeenten i.o.v. BZK/WWI, 2011. Figuur 82 Ontwikkeling van de leefbaarheid in de Rotterdamse aandachtswijken tussen 2008 en 2010 en de bijdrage van de dimensies daaraan Rotterdam Noord Rotterdam West Vreewijk Oud Zuid Zuidelijke Tuinsteden Overschie Bergpolder -0,3 -0,2 bevolkingssamenstelling leeſtijdsopbouw en samenhang publieke ruimte veiligheid voorzieningen woningvoorraad Saldo ontwikkeling totale leefbaarheid 110 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid -0,1 0,0 0,1 Ontwikkeling leefbaarheid (in leefbaarheidsklassen) 2008-2010 0,2 0,3 Pagina 111

Pagina 113

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden maandbladen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication