toekomstige ondernemers worden gestimuleerd om in één van de aandachtswijken te beginnen. Tevens wordt zelfstandig ondernemerschap vanuit een uitkering gestimuleerd, onder meer door een proef te doen met borgstelling voor bedrijfskredieten. Daarnaast wordt getracht de goede en groeiende ondernemingen te behouden door minder regels en lagere lasten. Ten slotte wordt het concept van de zogenaamde ‘Kansenzone’ voortgezet. In aangewezen bedrijvengebieden mogen ondernemers zelf bepalen welke maatregelen ze nemen om hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker te maken. Naast het stimuleren van werk en ondernemerschap wordt de armoede aangepakt. Enerzijds moet het bereik van de bijzondere bijstand onder de Rotterdamse minima worden verhoogd van vijſtig naar zestig procent. Anderzijds wordt geprobeerd uitzichtloze schuldposities te voorkomen. De aanpak heeſt voornamelijk een preventief karakter, maar ook het aantal mensen bij wie het schuldbemiddelingstraject succesvol wordt afgerond moet omhoog. Leren en opgroeien Volgens het Charter zijn er verschillende problemen met jongeren. Zo is er een relatief groot aandeel jongeren dat de boot dreigt te missen, gaan veel jongen hangen wegens het gebrek aan activiteiten in de wijk, een vijfde verlaat de school vroegtijdig zonder diploma en is er een sterke toename van overgewicht bij de jeugd tot twaalf jaar. Er zijn plannen gemaakt om de wijken meer kindvriendelijk te maken, niet alleen door te richten op wonen en de buitenruimte, maar ook op voorzieningen, activiteiten voor jongeren, participatie van kinderen en het versterken van de saamhorigheid en binding in de wijk. In het kader van het onderwijs worden twee belangrijke maatregelen genomen. Ten eerste wordt de leertijd voor kinderen uitgebreid. Voor een deel van de scholen geldt dat de extra programma’s voor iedere leerling verplicht worden. Ten tweede wordt getracht het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen. Hiervoor worden de jongeren waar het om gaat actief benaderd en thuis opgezocht. Daarnaast worden onderwijsinstellingen en werkgevers gefaciliteerd en ondersteund om opleidingen goed aan te laten sluiten op de vraag en bij het realiseren van voldoende stageplaatsen. Om problemen bij gezinnen en kinderen beter en sneller te kunnen aanpakken, krijgen ouders steun bij de opvoeding van hun kinderen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ten slotte wordt een aanpak van het ongezonde gedrag van jongeren en kinderen als noodzakelijk geacht. Doel is om gezondheid geen belemmering te laten zijn bij het volgen van onderwijs, waarbij een voorwaarde is dat ook de schoolgebouwen gezond moeten zijn. Figuur 81 Aandeel sloop/nieuwbouw in de Rotterdamse aandachtswijken naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Toevoegingen Onttrekkingen Meergezins Eengezins Koop Meergezins Hoofdstuk 4 Cases 109 Aandeel fysieke ingrepen Pagina 110

Pagina 112

Voor boeken, online catalogussen en magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw artikelen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication