of slechter hadden, zijn er gemiddeld gesproken op vooruitgegaan, terwijl de gebieden die een leefbaarheid van matig positief of beter hadden gemiddeld genomen gelijk zijn gebleven. Dat betekent niet dat de leefbaarheidsproblemen in de gebieden die in 2008 matig of slechter scoorden verdwenen zijn, maar wel dat ze minder ernstig zijn geworden. De gebieden die verbeterd zijn liggen veelal in de zeven aandachtswijken. Binnen de zeven aandachtswijken is wel een verschil in ontwikkeling zichtbaar. Figuur 82 laat zien dat in Overschie en de Zuidelijke Tuinsteden de leefbaarheid gemiddeld genomen iets achteruit is gegaan. In Overschie wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een verslechterde veiligheidssituatie, terwijl het in de Zuidelijke Tuinsteden een combinatie is van een verslechtering op de dimensies veiligheid en bevolkingssamenstelling. In Oud Zuid, Vreewijk en Rotterdam West is de positieve ontwikkeling voornamelijk te herleiden naar een verbetering van de sociaaleconomische positie van de bevolking. In deze drie aandachtswijken is de veiligheidssituatie wel achteruit gegaan. In Rotterdam Noord en Bergpolder is de omgekeerde ontwikkeling te zien. De sociaaleconomische positie van de bevolking is iets achteruitgegaan, terwijl de veiligheidssituatie is verbeterd. Daarbij opgeteld dat de publieke ruimte een positieve ontwikkeling in deze beide wijken heeſt laten zien, maakt dat de gemiddelde leefbaarheid iets is verbeterd. Indicatoren Vier van de zeven aandachtswijken hebben een positieve ontwikkeling op de dimensie bevolkingssamenstelling doorgemaakt. Daardoor is de gemiddelde dimensiescore van de Rotterdamse aandachtswijken verbeterd. In Figuur 83 is te zien dat de werkloos83 is te zien dat de werkloosis te zien dat de werkloosheid in de Rotterdamse aandachtswijken is afgenomen. Daarnaast is het aandeel hoogopgeleiden iets toegenomen. Tegenover deze ontwikkelingen staat een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen en een kleine daling van het aandeel middeninkomens. Aangezien de verbetering van de werkloosheid de sterkste bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid heeſt geleverd, is de sociaaleconomische positie van de bewoners van de Rotterdamse aandachtswijken gemiddeld genomen verbeterd. De veiligheidssituatie is in vijf van de zeven aandachtswijken achteruitgegaan. Gemiddeld genomen betekent dit dat de veiligheid in de Rotterdamse aandachtswijken iets verminderd is. Dat betekent niet dat op alle terreinen de veiligheidssituatie is verslechterd. Figuur 84 laat zien dat het aantal geweldsmisdrijven en de overlast is afgenomen. De verslechtering van de veiligheidssituatie wordt vooral veroorzaakt door een toename van de vernielingen en een hele kleine toename van het aantal verstoringen van de openbare orde. Figuur 83 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is afgenomen. Hoofdstuk 4 Cases 111 Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Aandeel Hoogopgeleiden Aandeel hoge inkomens Aandeel middeninkomens Aandeel lage inkomens Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 112

Pagina 114

Scoor meer met een e-commerce shop in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication