Wonen Op het gebied van wonen staan vier doelen centraal: een brede kwaliteitsslag maken; vraag en aanbod beter afstemmen; de betaalbaarheid van het wonen verbeteren; en het woonplezier vergroten. De intentie was om voor de jaren 2008 en 2009 3.200 nieuwe woningen te bouwen in de Rotterdamse aandachtswijken. Waar mogelijk moet dat in de daaropvolgende jaren toenemen. Daarnaast is met de corporaties afgesproken om in de eerste jaren 4.500 sociale huurwoningen en 5.000 particuliere woningen op te knappen. Tevens is de ambitie geformuleerd om 7.200 huurwoningen te verkopen. In totaal staan in de zeven aandachtswijken ongeveer 110.000 woningen, wat betekent dat 38 procent van de Rotterdamse woningvoorraad in één van deze aandachtswijken te vinden is. Er zijn de laatste jaren veel investeringen in de woningvoorraad geweest. Zo zijn in 2008 en 2009 liefst 2.000 (meergezinshuur) woningen gesloopt. Percentueel (zie Figuur 81) lijkt dit misschien niet zoveel als in sommige individuele aandachtswijken, maar deze omvang aan gesloopte woningen brengt grote aantallen bewoners die moeten verhuizen met zich mee. Daarnaast zijn er ongeveer 2.000 nieuwe woningen gebouwd. De intentie van 3.200 nieuwbouwwoningen in 2008 en 2009 is dus niet gehaald. Van de 2.000 nieuwe woningen is zestig procent in de koopsector. De andere veertig procent zijn voornamelijk huurappartementen. Ten slotte is een belangrijke voorwaarde voor een leefbare woonomgeving dat deze gezond, schoon, heel en veilig is. Daarvoor wordt onder meer gewerkt aan de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit en het vijfjarige actieprogramma Veilig. Daarnaast wordt geïnvesteerd in recreatie dicht bij huis, groen en in de kwaliteit en het onderhoud van de buitenruimte. In combinatie met de herstructurering komt er ruimte voor water in de stad. Ten slotte heeſt Rotterdam de ambitie om de uitstoot van CO2 in 2025 met vijſtig procent (ten opzichte van 1990) terug te dringen. Voor woningen betekent dat toepassing van industriële restwarmte en energiebesparing. Werk en ondernemerschap De ambitie is om meer bewoners van de aandachtswijken aan het werk te krijgen. De doelstelling was om in 2010 10.000 Rotterdammers meer aan een baan te helpen. Van de werklozen wordt een tegenprestaties verwacht, waarbij het doel ligt bij doorstroming naar betaald werk. Voor 2.500 werklozen bewoners die werk zoeken maar geen uitkering hebben wordt een re-integratietraject aangeboden, waarbij ernaar gestreefd wordt dit voor een deel aan te bieden aan bewoners die met hun inburgeringstraject bezig zijn. Daarnaast wordt getracht de wijkeconomie te versterken. Jonge Figuur 80 Leefbaarheid in Rotterdam en in de Rotterdamse aandachtswijken Bron: Leefbaarometer 2010 108 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 109

Pagina 111

Heeft u een boek, pageflip of internet gebruiksaanwijzingen? Gebruik Online Touch: artikel naar een digitale publicatie converteren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication