bevoegd gezag alléén op de hoogte stellen van de melding met jouw toestemming, tenzij er sprake is van een misdrijf. Ook via het Meldpunt M (Meld Misdaad Anoniem) van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan een integriteitschending worden gemeld. Omdat de melder in dat geval volkomen anoniem blijſt, bemoeilijkt dat uiteraard wel het feitenonderzoek. In het geval van misstanden i.c. grove integriteitschendingen als bedoeld in de ‘Klokkenluiderregeling’ kan een melder de Commissie Integriteit Overheid (CIO) benaderen indien hij het niet eens is met de resultaten uit het interne IenM-onderzoek of wanneer door IenM termijnen fors worden overschreden. Verder kan een melding rechtstreeks aan de CIO worden gedaan, wanneer zwaarwegende redenen een interne melding binnen IenM in de weg zouden staan, bijvoorbeeld omdat één of meerdere leidinggevenden bij de misstand zouden zijn betrokken. In beide gevallen doet de CIO onderzoek en brengt advies uit aan de SG. De meldingen over (vermoedens van) integriteitschendingen worden bij IenM voor alle diensteenheden geregistreerd, zodat trends kunnen worden gesignaleerd en (dienstspecifiek of ministeriebreed) passende maatregelen kunnen worden genomen. N.B. het ministerie van BZK werkt momenteel aan de oprichting van een landelijk advies- en verwijspunt voor klokkenluiders, die werkzaam zijn bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven. Waarschijnlijk zal de bovengenoemde CIO in dat nieuwe orgaan opgaan. Mocht je een functie hebben met een publieke taak, oſtewel je hebt een baan waarbij je veel rechtstreeks contact hebt met burgers, dan kan het voorkomen dat je te maken krijgt met agressie en geweld door die burgers. Klachten hierover kan je melden bij je leidinggevende, de HRM-afdeling of de ARBO-dienst. De behandeling van dit soort klachten gebeurt volgens een speciaal voor dit onderwerp ontworpen Protocol Agressie en Geweld, dus niet volgens de procedures inzake integriteit en/of ongewenste omgangsvormen. Bewust integer | 29 Pagina 50

Pagina 52

Scoor meer met een web winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication