tabel 10 Verhuisanalyse de Bijlmer Verhuizingen van huishoudens uit de aandachtsgroep: binnen de aandachtswijk: buiten de aandachtswijk: 39% 61% waarvan naar: aanliggende buurten: elders in de stad: elders in de regio/land: 45% 42% 13% Aantal gebieden met instroom >2% waarvan naar: potentieel ontvangstgebied: gebied rond omslagpunt ‘early warning’: gebied rond omslagpunt ‘early early warning’: inkomensgroepen29 omgeving.30 in de sociale huursector in Amsterdam en In tabel 10 is te zien dat circa veertig procent van de verhuizende lagere inkomensgroepen in de Bijlmer blijſt wonen. Van het resterende deel heeſt bijna de helſt in één van de aanliggende buurten en een derde in de rest van de stad een nieuwe woning betrokken. Het aandeel verhuizingen van de Bijlmer naar één van de gemeenten in de omgeving is beperkt gebleven tot acht procent van het totaal aantal verhuizingen. Potentiële ontvangstgebieden met een neergaande leefbaarheid Van de huishoudens met een lager inkomen die vanuit de Bijlmer verhuizen komt bijna een derde terecht in één van de potentiële ontvangstgebiedjes die een negatieve leefbaarheidsontwikkeling hebben doorgemaakt. Figuur 37 laat echter zien dat de uitstroom behoorlijk gespreid over de verschillende potentiële ontvangstgebiedjes terecht is gekomen. Er zijn slechts vier kleine gebiedjes gevonden waar de instroom relatief substantieel is (boven de twee procent van de bevolking). Deze liggen in de Venserpolder, Frankendael, Buitenveldert en in de buurt van het Keizer Karelpark in Amstelveen. Voor deze gebiedjes geldt dat het plausibel is dat de neergaande ontwikkeling gedeeltelijk samenhangt met de instroom vanuit de Bijlmer. Volgens het Stadsdeel Zuidoost heeſt de Venserpolder in het verleden te maken gehad met een waterbedeffect vanuit de Bijlmer. Als resultante van deze ontwikkeling is de aanpak in de Bijlmer uitgebreid naar de Venserpolder (en 29 Lagere inkomensgroepen zijn hierbij gedefinieerd als de huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. 30 De bestanden voor deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) 66 32% 9% 0,7% 4 1 0 Holendrecht), met name als het gaat om de aanpak van de sociale problematiek. Op dat gebied gaat het langzamerhand beter in de Venserpolder. Maar uit de analyses blijkt dat de Venserpolder nog steeds te maken heeſt met een instroom vanuit de Bijlmer. Er is dus nog altijd reden om aandacht te blijven schenken aan de ontwikkelingen in de Venserpolder. Het vermoeden dat een deel van de problematiek zich verplaatst naar het ten zuiden van de Bijlmer gelegen Gein, wordt niet bevestigd door deze analyses. In de figuur is te zien dat inderdaad sprake is van een instroom in Gein, maar dat deze niet omvangrijk genoeg is om de neergaande leefbaarheidsontwikkeling plausibel in verband te brengen met de instroom vanuit de Bijlmer. Omslagpunten Slechts een beperkt deel van de bewoners die de Bijlmer verlaten komt in een gebied rond één van de omslagpunten terecht. Negen procent van de verhuizingen is op een gebied rond het omslagpunt ‘early warning’ gericht. In vergelijking met de andere cases in dit onderzoek is dat een laag aandeel. Deze stromen hebben ook maar in één buurtje geleid tot een relatief substantiële instroom. Dit gebiedje ligt in de IJsselbuurt. De leefbaarheidsproblemen zijn hier niet onmiddellijk toegenomen, maar door de instroom zou de buurt in een negatieve spiraal van leefbaarheidsontwikkeling terecht kunnen komen. In andere gebiedjes is de instroom beperkt gebleven, waardoor het niet plausibel is de neergaande leefbaarheidsontwikkeling aan deze instroom te relateren. De gebiedjes met een beperkte instroom liggen verspreid over de stad en regio. Deze verhuisstromen zijn dus niet op specifieke delen van de stad of regio gericht, maar verspreiden zich meer. Het aantal verhuizingen vanuit de Bijlmer naar één van de gebieden rond het omslagpunt ‘early early warning’ is erg beperkt gebleven. Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 67

Pagina 69

Scoor meer met een webshop in uw gidsen. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication