al vroeg in een achterstandssituatie terechtkomen. Daarom wordt gestreefd naar voldoende opleidings- en werkmogelijkheden voor de bewoners, zowel met het oog op het inkomen als voor hun participatie in de samenleving. Tevens zijn er programma’s voor de ondersteuning van de opvoeding. Ook wordt geïnvesteerd in onderwijs en aansluitende voorzieningen voor jongeren. Ten slotte wordt getracht het probleem met de in de wijk aanwezige daklozen, drugsgebruikers en hangjongeren terug te brengen. Enerzijds wordt dit geprobeerd via werk en inkomen. Ander zijds door hen te laten meedoen aan activiteiten in de wijk, dit ter versterking van de cohesie in de wijk. Ontwikkelingen in de wijk De leefbaarheid in de Bijlmer is tussen 2008 en 2010 gemiddeld genomen achteruitgegaan. Deze achteruitgang hangt vooral samen met een verminderde sociaaleconomische positie van de bevolking en een lichte achteruitgang van de veiligheidssituatie. Daar staat tegenover dat de dimensies woningvoorraad en sociale samenhang verbeterd zijn (zie Figuur 5 op pagina 23). Indicatoren Uit Figuur 33 blijkt dat de verslechtering van de sociaaleconomische positie van de bevolking voornamelijk komt door een toename van Ontwikkelingen in de zoekgebieden De analyses in hoofdstuk 3 hebben laten zien dat het aanliggend gebied van de Bijlmer een zoekgebied is voor mogelijke waterbedeffecten. De achtergrond van de waterbedeffecten moet gezocht worden in ontwikkelingen op de dimensie bevolkingssamenstelling. In Figuur 35 zijn ten zuiden van de Bijlmer potentiële ont35 zijn ten zuiden van de Bijlmer potentiële ontzijn ten zuiden van de Bijlmer potentiële ontvangstgebieden te zien, met name in Gein en Holendrecht. De rest van de stad kwam in de analyses niet naar voren als zoekgebied voor mogelijke waterbedeffecten. Toch zijn in de wijken Noord, Oost, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Bos en Lommer de nodige Figuur 32 Aandeel sloop/nieuwbouw in de Bijlmer naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Meergezins Eengezins Koop Meergezins de werkloosheid en het aandeel niet-westerse allochtonen. Het aandeel hoogopgeleiden en hoger opgeleiden is iets toegenomen en het aandeel lage inkomens afgenomen. De lichte achteruitgang van de veiligheidssituatie wordt veroorzaakt door een toename van het aantal geweldsmisdrijven en van de overlast, zo laat Figuur 34 zien. De drie andere veiligheidsindicato34 zien. De drie andere veiligheidsindicatozien. De drie andere veiligheidsindicatoren zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Dat betekent dat er geen indicaties zijn dat er waterbedeffecten op veiligheidsgebied hebben gespeeld. Ook de lokale beleidsmedewerkers hebben niet het idee dat op deze dimensie waterbedeffecten hebben gespeeld in de onderzochte periode. Toevoegingen Onttrekkingen 62 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Aandeel fysieke ingrepen Pagina 63

Pagina 65

Interactieve e-krant, deze uitgave of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van online vakbladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication