4.1 Selectie van cases In het vorige hoofdstuk zijn allerlei ontwikkelingen in de aandachtswijken en drie typen zoekgebied en de combinaties van ontwikkelingen daartussen beschreven. De uitkomsten daarvan bieden op zichzelf geen bewijs voor het bestaan van waterbedeffecten, maar kunnen wel een indicatie daarvoor zijn. Om de geconstateerde ontwikkelingen in de verschillende aandachtswijken en het zoekgebied te kunnen relateren aan een waterbedeffect moet in meer detail worden bekeken wat er in de aandachtswijk is gebeurd en wat de relatie is met de ontwikkelingen in de gebiedjes die mogelijk onderhevig zijn geweest aan een waterbedeffect. Dat zal in dit hoofdstuk voor een selectie van zes cases plaatsvinden. In Tabel 7 is een overzicht gegeven welke aandachtswijken in welk zoekgebied mogelijk voor een waterbedeffect hebben gezorgd. Uit dit overzicht is een zestal cases geselecteerd (zie tabel 8). Die selectie is dusdanig dat het een dwarsdoorsnee van de veertig wijken is, qua ligging door het land, qua omvang van de gemeente en qua zoekgebied waar het waterbedeffect mogelijk speelt. Er is ook gekeken naar de uitkomsten van de verhuisanalyses in het vorige hoofdstuk. Daar waar relatief meer verhuizingen van niet-werkende werkzoekenden naar toe zijn gegaan, neemt de kans op het vinden van waterbedeffecten toe. Daarnaast is rekening gehouden met de beschikbaarheid van verhuisgegevens uit de sociale huursector, zodat verhuisstromen van de lagere inkomensgroepen in beeld kunnen worden gebracht. Ten slotte is gekeken naar zowel meer algemene ontwikkelingen als naar Tabel 8 Selectie van cases Aanliggend gebied Individuele aandachtswijk Bijlmer (Amsterdam)23 Bennekel (Eindhoven) Hatert (Nijmegen) Poelenburg (Zaanstad) Meerdere aandachtswijken Den Haag24 Rotterdam25 Bevolkingssamenstelling Bevolkingssamenstelling geen opvallende ontw. Bevolkingssamenstelling n.v.t. n.v.t. Rest van de stad n.v.t. Bevolkingssamenstelling Bevolkingssamenstelling Bevolkingssamenstelling geen opvallende ontw. Bevolkingssamenstelling Rest van de regio n.v.t. geen opvallende ontwikkeling Bevolkingssamenstelling geen opvallende ontwikkeling Bevolkingssamenstelling Bevolkingssamenstelling *De licht oranje gekleurde cellen geven weer of er sprake is van specifieke buurten in het betreffende zoekgebied waar de ontwikkeling op de leefbaarheid meer dan gemiddeld is gedaald (en daarom mogelijk onderhevig zijn aan een waterbedeffect) specifieke buurten met een neergaande leefbaarheidsontwikkeling. Allereerst bleek in paragraaf 3.5 dat er een negatieve samenhang was tussen de ontwikkeling in de aandachtswijk en de ontwikkeling in de rest van de regio. Deze samenhang bleek weliswaar dusdanig zwak dat een systematisch waterbedeffect niet waarschijnlijk is. Desondanks zorgt deze uitkomst er wel voor dat we deze ontwikkeling in de cases nader willen onderzoeken. Gezien de mindere ontwikkelingen op de Leefbaarometer tussen 2008 en 2010 in Schiedam en Barendrecht ligt het voor de hand om de ontwikkelingen in de regio Rotterdam te bekijken. En de achterblijvende ontwikkelingen in Rijswijk en Zoetermeer zijn aanleiding om de regio Den Haag nader te analyseren. Hiervoor zullen we kijken naar de invloed van alle Rotterdamse en Haagse aandachtswijken tezamen op hun respectievelijke regionale zoekgebied. Buiten dit onderzoek om bestaat enige vrees dat er waterbedeffecten spelen van de Bijlmer naar het zuidelijk daarvan gelegen Gein. Uit de analyses in paragraaf 3.3 bleek dat er inderdaad enige aanleiding is om dit te vermoeden. Daarom zullen we deze aandachtswijk nader onderzoeken in dit hoofdstuk. Daarnaast is gebleken dat er voor alle drie de Eindhovense aandachtswijken aanwijzingen zijn dat in het aanliggend gebied en de rest van de stad mogelijk waterbedeffecten zijn vóórgekomen. Aangezien van de drie aandachtswijken De Bennekel het grootste aantal verhuizende niet-werkende werkzoekenden telt, zullen we deze nader als case beschrijven. 23 Voor Amsterdam als totaal zijn er geen aanwijzingen voor water-bedeffecten in de rest van de stad gevonden, maar wel in het zoekgebied ‘elders in de regio’. De indicaties betreffen de dimensie bevolkingssamenstelling 24 In Zuidwest, Schilderwijk en Stationsbuurt zijn indicaties gevonden dat er in het aanliggend gebied waterbedeffecten zijn voorgeko-men. Voor Zuidwest betreſt dit de dimensie veiligheid. 25 Voor Overschie, Noord, West, Vreewijk en Zuidelijke Tuinsteden zijn indicaties gevonden dat er in het aanliggend gebied waterbed-effecten zijn voorgekomen. Voor Overschie betreſt dit de dimensie bevolkingssamenstelling. 58 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 59

Pagina 61

Scoor meer met een web winkel in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication