aan elders (relatief ) minder gunstige leefbaarheidsontwikkeling. Dus: waterbedeffecten doen zich in relatie tot de veertig wijken niet algemeen voor, maar wel incidenteel. 1.3 Onderzoeksvraag De voorliggende studie is de eerste herhalingsmeting naar waterbedeffecten van het wijkenbeleid. Er wordt nagegaan of er in de periode 2008-2010 sprake is geweest van waterbedeffecten in relatie tot de wijkaanpak. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Is er sprake van een verplaatsing van leefbaarheidsproblemen vanuit de veertig wijken naar aanliggende buurten, naar andere gebieden in de stad en/of de regio? Deze centrale vraag valt in een viertal deelvragen uiteen: 1. in welke mate doet dit verschijnsel zich voor? 2. welke gebieden betreſt het? 3. wat is de aard van de verplaatste problematiek? (bijvoorbeeld: veiligheid of bevolkingssamenstelling) 4. is (het plausibel dat) dit verplaatsingseffect (is) toe te schrijven aan het gevoerde beleid? 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde methode en uitgangspunten om waterbedeffecten in beeld te brengen uitgewerkt. Met dat hoofdstuk wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de gevolgde aanpak. Het is vooral bedoeld voor de onderzoeksmatig geïnteresseerde lezer, maar kan ook nuttig zijn als referentie bij opkomende vragen naar aanleiding van de gepresenteerde uitkomsten. In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van de zogenaamde generieke analyse uitgewerkt. In die generieke analyse wordt voor alle veertig wijken gezocht naar indicaties voor het optreden van een waterbedeffect in aanliggende buurten, de rest van de stad en de regio. Naar aanleiding van de uitkomsten in hoofdstuk 3 worden specifieke gebieden geselecteerd waarvoor het aannemelijk lijkt dat er vanuit een aandachtswijk een waterbedeffect is geweest. In deze cases – die in hoofdstuk 4 verder worden beschreven – wordt gezocht naar onderbouwing voor het optreden van een waterbedeffect door nadere verkenning van de oorzakelijkheid in de relatie tussen de beleidsingrepen in de aandachtswijk en de effecten daarvan in een ander gebied. Hoofdstuk 1 Inleiding 9 Pagina 10

Pagina 12

Voor weekbladen, online archief en rapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw archief.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication